مالیات

توضیحات وسوالات مالیاتی

انواع مفاصا حساب در سازمان امور مالیاتی

1-مفاصا حساب ارث

 ماده 28- مشمولين ماليات بر ارث مكلف اند ماليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند .

تبصره : اداره امور مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي وقطعي شدن ماليات و پرداخت آن مفاصا حساب ماليات را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذينفع تسليم نمايد .

2- گواهی پرداخت بدهی قطعی

ماده 235 : اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مودياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول تقاضاي مودي مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مودي تسليم كند

 

گواهي مفاصا حساب

شماره:11590/5939/230

تاريخ:19/11/1382

پيوست:

 

سازمان امور اقتصادي ودارائي استان

شوراي عالي مالياتي

اداره کل امور مالياتي

هيأت عالي انتظامي مالياتي

دفتر

دادستاني انتظامي مالياتي

دبيرخانه موضوع ماده 251 مکرر

پژوهشکده امور اقتصادي

دانشکده امور اقتصادي

جامعه حساب داران رسمي

سازمان حساب رسی

 

 به قرار اطلاع برخي از واحدهاي مالياتي، از تهيه وتسليم مفاصا حساب مالياتي مقرردر تبصره ماده 28 وماده 235 قانون مزبور به مؤدياني که بدهي مالياتي قطعي خودرا پرداخت نموده ومتقاضي مفاصا حساب مالياتي مي شوند، خودداري نموده وتسليم مفاصا حساب مزبور را منوط به ارائه استعلام از مراجع خاصي از جمله مراجع موضوع ماده 186و 187 ق.م.م مي نمايند در حالي که تهيه وصدور مفاصا حساب موضوع تبصره ماده 28 وماده 235 مقيد به ارائه هيچ گونه استعلامي نمي باشد، لذا به منظور اجراي صحيح قانون متذکر مي شود:

 کليه واحدهاي مالياتي مکلفند در خصوص مؤدياني که بدهي مالياتي قطعي خودرا پرداخت نموده و در قبال آن تقاضاي مفاصا حساب مي نمايند نسبت به تهيه وتسليم مفاصا حساب ودر مهلت معين شده در تبصره ماده 28 وياماده 235 (حسب مورد) طبق فرم نمونه پيوست اقدام نمايند.

 دادستاني انتظامي مالياتي بر حسن اجراي اين دستورالعمل نظارت خواهد نمود.

 

 

عيسي شهسوارخجسته

3-مفاصا حساب انتقال سهام

تبصره 2 ماده 143- از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا درساير شركتها ماليات مقطوعي به ميزان چهاردرصد ارزش اسمي آنها وصول مي شود . از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد . انتقال دهندگان سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام مكلف اند قبل از انتقال ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند . اداره ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلف اند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده مربوط به ثبت يا انتقال كنند .

شماره:10448/1393/211

تاريخ:02/06/1384

پيوست:

 

 

اداره کل امور مالياتي استان 

شوراي عالي مالياتي

اداره کل 

دفتر فني مالياتي

دفترفني مالياتي

هيات عالي انتظامي مالياتي

دبيرخانه هياتهاي موضوع ماده 251 مکرر

دادستاني انتظامي مالياتي

جامعه حساب داران رسمي ايران

سازمان حساب رسي

 

  

به قرار اطلاع برخي از واحدهاي مالياتي در خصوص صدور گواهي موضوع تبصره 2 ماده 143اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 با درخواست مدارک غير ضروري از متعاملين يا نمايندگان آنها موجب اتلاف وقت و کندي جريان امور و نارضايتي موديان مي شوند، عليهذا چون به موجب قسمت اخير تبصره 2 ماده مذکور انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلف اند قبل از انتقال ، ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند و همچنين ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي نيز در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات را اخذ و ضميمه پرونده مربوط به ثبت يا انتقال نمايند. بنابراين ادارات امور مالياتي مجاز به الزام متعاملين به ارائه مصوبه مجمع عمومي و يا مصوبه هيئت مديره شرکت در مورد انتقالات مزبور نمي باشند و لازم است پس از پرداخت ماليات متعلق ، نسبت به صدور گواهي اقدام نمايند.

 

 

حيدري کردزنگنه

4-گواهی عدم بدهی جهت دریافت یا تمدید پروانه یا تسهیلات بانکی(ماده 186)

ماده 186: صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيت دار منوط به ارائه گواهي از اداره امورمالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي باشد و درصورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالياتهاي مزبور با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .

تبصره 1- اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانكها و ساير موسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي هاي زير خواهد بود :

 1- گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده

2- گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بروصول نسخه اي از صورت هاي مالي ارائه شده به بانكها و ساير موسسات اعتباري ضوابط اجرائي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ خواهدشد.


5- گواهی  انتقال و... املاک (ماده187)

ماده 187: در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون موجب اسناد رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلف اند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله مراتب را بشرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالياتي محل وقوع ملک و يا محل سکونت مودي حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آم را در سند معامله قيد نمايند. گواهي انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهي هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مودي ذيربط از قبيل ماليات بر درآمد اجاره املاک و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل ماليات شغلي محل مورد معامله ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاک حسب مورد صادر خواهد شد. .

تبصره 1- چنانچه ميزان ماليات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون رسيدگي خواهدشد و اگر مودي تمايل به اخذ گواهي قبل ازرسيدگي و صدور راي از طرف مراجع حل اختلاف باشد با وصول ماليات مورد قبول مودي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر از قبيل سفته , بيمه نامه , اوراق بهادار, وثيقه ملكي و . . . معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهدشد .

تبصره 2- در مواردي كه به موجب احكام دادگاهها وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توزيع گردد مسئولان در موقع پرداخت به ذينفع مكلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالياتي مربوط ماليات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور مالياتي واريز نماید.

توضیحات

1-در صدور گواهی  تبصره ماده 28 و بعبارت دیگر فرم 19 ارث فقط ورثه تکلیف پرداخت مالیات و بدهی ماترک مرحوم را دارد . وحداکثر مدت زمان تسلیم گواهی یک هفته می باشد.

2- در صدور گواهی  ماده 235 مودی تکلیف پرداخت بدهی قطعی شده  را دارد . وحداکثر مدت زمان تسلیم گواهی پنج روز می باشد

3- در صدور گواهی  تبصره2 ماده 143 (انتقال سهام) فقط مودی تکلیف پرداخت ماليات مقطوعي به ميزان چهاردرصد ارزش اسمي سهام را دارد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد.

4-در هنگام صدور گواهی ماده 186 دو حالت وجود دارد .

الف: صدور یا تمدید پروانه

در این حالت  تکلیف مودی فقط و فقط پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده می باشد

ب:در یافت تسهیلات از بانکها و سایر موسسات

1 در این حالت مودی  تکلیف حالت قبل را دارد اما صدور گواهی منوط به  وصول نسخه اي از صورت هاي مالي ارائه شده به بانكها و ساير موسسات اعتباري می باشد

 5- در صدور گواهی ماده 187مودی می بایست کلیه بدهی های خود را بابت محل مورد استعلام پرداخت نماید .

6-در کلیه موارد مفاصا حساب  سازمان امور مالیاتی به شرح فوق اخذ ومطالبه  سایر  بدهی های مودی وجاهت قانونی ندارد

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 1:22  توسط محمد  |